Strona egzaminów dyplomowych 
Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski 
 

Uwaga : Masz jakieś pytanie ? Zadaj je na forum.


Pytania i odpowiedzi
  • Czy otrzymując ocenę niedostateczną w lutym, można jeszcze raz przystąpić do egzaminu w czerwcu?
  • Można. Zgodnie z regulaminem studiów każdy ma prawo dwa razy przystąpić do każdego egzamniu (również magisterskiego). Możliwe jest też zdawanie tego samego egzaminu większą liczbę razy, ale wtedy zgodę musi wyrazić Dziekan.

  • Czy można zapisać się na pisemny egzamin magisterski, a później do niego nie przystąpić?
  • Wg regulaminu: student, który nie przystępuje do egzaminu w podanym terminie, traci po prostu jeden termin egzaminu, chyba, że jest usprawiedliwiony (choroba itp.). W żadnym razie nie oznacza to jednak oceny niedostatecznej.

  • Do kiedy student 5. roku powinien mieć zaliczone wszystkie przedmioty? Czy jeszcze przed oddaniem pracy magisterskiej, czy tez dopiero przed wybranym terminem egzaminu magisterskiego?
  • Wystarczy, że zaliczy wszystko przed egzaminem magisterskim (aby oddać pracę, nie trzeba mieć wszystkich zaliczeń).

Odpowiedzi na część pytań, które pojawiły się na forum studenckim.
  • Termin składania prac magisterskich upływa z końcem semestru letniego. Opieramy się tutaj na Regulaminie Studiów § 49. Termin ten można przesunąć jedynie z powodu długotrwałej choroby lub z powodu niemożności wykonania pracy z przyczyn niezależnych od studenta. W celu przesunięcia terminu złożenia pracy student lub opiekun pracy składa wniosek u Dziekana.

  • Na pisemny egzamin magisterski należy zapisać się elektronicznie, korzystając ze strony egzaminów dyplomowych.

  • Indeksy ze wszystkimi zaliczeniami należy oddać do Dziekanatu w terminie ustalonym przez Dziekana. W wyjątkowych przypadkach, gdy student ma do zdania ostatni egzamin po tym terminie, dopuszczamy możliwość późniejszego oddania indeksu. O fakcie późniejszego oddania indeksu należy opowiednio wcześnie powiadomić Dziekanat.

  • Dziekanat wymaga dostarczenia formularzy OM z oświadczeniem recenzenta, ponieważ zgodnie z Regulaminem Studiów do egzaminu magisterskiego może być dopuszczony student z pozytywnie ocenioną pracą magisterską.
 
© 2019, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
Designed by rachwal
Ważne terminy • 
Zasady • 
Zadania i rozwiązania • 
Egzaminy dyplomowe
Egzamin licencjacki • 
Egzamin magisterski • 
Praca dyplomowa • 
Pytania i odpowiedzi
FAQ • 
Forum •