Strona egzaminów dyplomowych 
Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski 
 
Praca dyplomowa

Praca dyplomowa powinna podlegać następującym zasadom.
 • Terminy i procedury związane z drukowaniem i składaniem pracy dyplomowej określa system Archiwizacji Prac Dyplomowych (APD). Link do systemu APD: klik!.

 • Zaleca się, aby strona tytułowa pracy dyplomowej wykonana była według załączonego wzoru: .doc, .tex.

 • Strony pracy dyplomowej powinny być numerowane poczynając od strony tytułowej, tak aby zachodziła zgodność z numerami kontrolnymi, które pojawiają się przy drukowaniu pracy z sytemu APD.

 • Jeżeli praca dyplomowa ma kilku autorów, we wstępie do pracy powinno być bardzo precyzyjnie wyjaśnione, jaki jest wkład każdego z nich. Zadaniem recenzenta będzie ocena nakładu pracy każdego ze współautorów, a dodatkowo, podczas ustnego egzaminu dyplomowego każdy z absolwentów powinien wykazać się wiedzą z całej pracy, a nie tylko ze swojej części.

 • Student jest zobowiązany przygotować trzy egzemplarze pracy dyplomowej: dla promotora, dla recenzenta oraz do akt studenta (składany w dziekanacie). Egzemplarz dla dziekanatu powinien być drukowany dwustronnie, czcionka nie większa niż 12, oprawiony w cienki karton (nie może być bindowany). W dziekanacie należy, dodatkowo, zostawić kopię strony tytułowej pracy.

 • Do egzemplarza pracy dla dziekanatu należy dołączyć zapis na płycie CD w kopercie. Pliki na płycie muszą być w formacie pdf.
  Niedopuszczalne jest dostarczanie płyty CD z pracą podzieloną na kilka plików.

 • Kolorem Wydziału Matematyki i Informatyki jest morska zieleń i w takim kolorze powinna być okładka pracy dyplomowej.

 • Recenzent, po otrzymaniu egzemplarza pracy dyplomowej, powinien niezwłoczne zapoznać się z nią i natychmiast powiadomić dziekanat, jeżeli uzna, że praca nie zostanie oceniona pozytywnie. W takim przypadku, student nie zostanie dopuszczony do części ustnej egzaminu dyplomowego.

 • Student, który nie zdąży przygotować pracy dyplomowej w terminie, powinien uzyskać zgodę od Dziekana na późniejsze złożenie pracy. Podania o taką zgodę powinny zawierać przewidywany termin ukończenia pracy.

 • Student, który nie ukończył pracy dyplomowej w terminie, może wziąć udział w części pisemnej egzaminu dyplomowego, o ile złoży podanie do Dziekana, o którym mowa powyżej.
 
© 2020, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
Designed by rachwal
Ważne terminy • 
Zasady • 
Zadania i rozwiązania • 
Egzaminy dyplomowe
Egzamin licencjacki • 
Egzamin magisterski • 
Praca dyplomowa • 
Pytania i odpowiedzi
FAQ • 
Forum •