Strona egzaminów dyplomowych 
Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski 
 
Ogólne zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych

 • Co roku Dziekan w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu Matematycznego powołuje Komisję Egzaminów Dyplomowych. Zadaniem Komisji jest przygotowanie egzaminów pisemnych, zapoznanie studentów z obowiązujacym zakresem materiału i przeprowadzenie egzaminów. Przewodniczacym Komisji Egzaminów Dyplomowych jest Dziekan.

 • Terminy egzaminów są podawane do informacji studentów na początku każdego roku akademickiego.

 • Pisemny egzamin licencjacki składa się z dwugodzinnego testu i z dwugodzinnego rozwiązywania sześciu zadań otwartych.

 • Egzamin magisterski składa się z części pisemnej i części ustnej. Wynik końcowy egzaminu magisterskiego otrzymuje się uwzgledniając wynik części pisemnej z wagą 0,75 i części ustnej z wagą 0,25. Część pisemna jest dwugodzinnym egzaminem, składającym się z pięciu zadań. Część ustna egzaminu dotyczy pracy magisterskiej i przeprowadzana jest przez trzyosobową komisję. Polega ona na krótkiej (około 10 min.) prezentacji pracy przez egzaminowanego oraz na odpowiedzi na pytania, zadane przez komisję w związku z prezentacją. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest uzyskanie oceny pozytywnej z części pisemnej. Warunkiem zdania egzaminu magisterskiego jest uzyskanie pozytywnej oceny z części ustnej.

 • Do egzaminu przystępują studenci, którzy zaliczyli wszystkie przedmioty obowiązkowe i uzyskali wymaganą liczbę punktów kredytowych zgodnie z programem studiów. Studenci mogą przystąpić do egzaminu dyplomowego wcześniej, o ile Dziekan wyrazi na to zgodę.

 • Studentowi przysługuje prawo dwukrotnego zdawania każdego egzaminu. Student może zdawać egzamin większą liczbę razy tylko za zgodą Dziekana.

 • Dla studentów jednolitych studiów 5-letnich egzamin magisterski składa się z dwóch części. Pierwsza część podlega takim samym zasadom, jak egzamin licencjacki, zaś druga część takim samym zasadom, jak egzamin magisterski na studiach dwustopniowych. Pierwszą część można zdawać najwcześniej po 6. semestrze, zaś drugą po 8. semestrze, o ile zdało się wcześniej część pierwszą. W wyjątkowych przypadkach Dziekan może wyrazić zgodę na wcześniejsze podejście do jednej z części egzaminu magisterskiego.

 • Egzamin licencjacki jest jednocześnie egzaminem wstępnym na studia drugiego stopnia. W tym przypadku kandydat musi zarejestrować w systemie uczelnianym IRK oraz wnieść opłatę rekrutacyjną. Student zostanie przyjęty na studia drugiego stopnia o ile zda egzamin licencjacki oraz uzyska tytuł licencjata.

 • Zapisy na część pisemną egzaminów dyplomowych zostają otwarte na stronie Instytutu Matematycznego miesiąc przed terminem egzaminu i pozostają otwarte przez przynajmniej 2 tygodnie. Każdego roku hasło dostępu będzie można znaleźć na Forum Studenckim.

 • Na każdym egzaminie dyplomowym student jest zobowiązany okazać indeks lub dokument tożsamości.

 • Aby przystąpić do części ustnej egzaminu magisterskiego należy oddać w dziekanacie indeks z kompletem wpisów najpóźniej 3 dni robocze po zdaniu cześci pisemnej.

 • Termin składania prac magisterskich jest podawany na początku każdego roku akademickiego. Termin ten można przesunąć jedynie z powodu długotrwałej choroby lub z powodu niemożnosci wykonania pracy z przyczyn niezależnych od studenta. W celu przesunięcia terminu złożenia pracy student lub opiekun pracy składa wniosek u Dziekana.

 • Dla studentów, którzy nie zdali egzaminu dyplomowego lub do niego nie przystąpili, terminy poprawkowe będą wyznaczane w kolejnych sesjach. Niezdanie egzaminu dyplomowego w ciągu dwóch lat od ukończenia studiów powoduje konieczność wznowienia studiów i powtórzenia ostatniego roku studiów w celu uzyskania dyplomu.

 • Jeżeli student nie zdał części ustnej egzaminu magisterskiego, Dziekan wyznacza drugi termin. Przed przystąpieniem do części ustnej w drugim terminie student nie musi powtórnie zdawać egzaminu pisemnego.

 • Dziekan na wniosek Przewodniczacego Komisji Egzaminu Wstępnego na Studia Doktoranckie, prowadzone w Instytucie Matematycznym, może wystawić ocenę bardzo dobrą z części pisemnej egzaminu magisterskiego.
 
© 2019, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
Designed by rachwal
Ważne terminy • 
Zasady • 
Zadania i rozwiązania • 
Egzaminy dyplomowe
Egzamin licencjacki • 
Egzamin magisterski • 
Praca dyplomowa • 
Pytania i odpowiedzi
FAQ • 
Forum •