Strona główna

Terminy i zasady rekrutacji

3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) – rekrutacja w lipcu 2019 r.

3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) – rekrutacja w lipcu 2019 r.

Limit przyjęć na I rok 3-letnich studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka w lipcu 2019 r. wynosi 200 osób.

Zasady rekrutacji na studia studia licencjackie na kierunku matematyka znajdziesz tutaj.

Jako uzupełnienie powyższych zasad trzeba dodać, że cudzoziemcy zdają egzamin wstępny w formie pisemnego testu kwalifikacyjnego (trwającego 3 godziny). Zakres egzaminu: matematyka poziom polskiej szkoły średniej.

Przykład testu kwalifikacyjnego: zadania i odpowiedzi. Informacje o terminie i miejscu testu kwalifikacyjnego znajdują się poniżej.

Teraz możesz zapoznać się z procedurą rekrutacji krok po kroku i dowiedzieć się, co musisz zrobić, by dostać się na matematykę.

Rejestracja elektroniczna

Rejestracja elektroniczna

Najpierw musisz zalogować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). W tym celu należy założyć tam konto oraz uzupełnić niezbędne dane osobowe. W trakcie procesu rejestracji zostaje wygenerowany przez system indywidualny numer konta bankowego, na które należy wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł. Najlepiej zrobić to odpowiednio wcześniej (osobom, które będą wpłacały pieniądze późno, radzimy by uczyniły to bezpośrednio w oddziale Santander Bank Polska). Osoby, które wniosą opłatę po terminie, a także te, których wpłaty nie zostaną na czas zaksięgowane na koncie UWr, nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

System rejestracji elektronicznej zostanie otworzony w dniu 15 maja 2019 r., natomiast zamknięty będzie w dniu 7 lipca 2019 r. o godz. 23:59, będzie to też ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej.

Uwaga! Nie wolno wpłacać pieniędzy, posługując się numerem konta, który otrzymała inna osoba!

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne

Jeżeli jesteś cudzoziemcem, to przystępujesz do testu kwalifikacyjnego, który odbędzie się w dniu 9 lipca 2019 r. o godz. 10:00 w Instytucie Matematycznym UWr przy pl. Grunwaldzkim 2/4 w sali HS.

Teraz pozostaje tylko czekać. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna intensywnie pracuje, ustalając listy kandydatów do przyjęcia na studia.

W dniu 11 lipca 2019 r. w systemie rekrutacyjnym IRK (na indywidualnych kontach kandydatów) pojawi się lista osób do przyjęcia na studia (tzn. kto jest na tej liście i dostarczy dokumenty – zostanie przyjęty na studia). Ogłoszona zostanie też lista rezerwowa. Obie listy zostaną wywieszone w Instytucie Matematycznym UWr.

Uwaga! Musisz sam sprawdzić, czy jesteś na liście kandydatów do przyjęcia na studia! By pomóc Ci w wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości, dostępny będzie specjalny numer telefoniczny: 71 375 74 94 oraz adres mailowy: ewa.lamch(at)uwr.edu.pl.

Składanie dokumentów

Składanie dokumentów

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia, to nadszedł czas dostarczenia następujących dokumentów (nie dotyczy osób z zagraniczną maturą, które obowiązuje inna lista dokumentów):

  • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK i podpisane przez kandydata,
  • kserokopia świadectwa dojrzałości i oryginał do wglądu lub kserokopia potwierdzona notarialnie,
  • ew. kserokopie zaświadczeń o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego i oryginały do wglądu lub kserokopie potwierdzone notarialnie,
  • w przypadku kandydatów z maturą międzynarodową 2019 oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych – zaświadczenie ze szkoły, przetłumaczone na język polski, o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku.

Uwaga! Dokumenty te należy skutecznie dostarczyć (liczy się data wpłynięcia dokumentów) w dniu 12 lipca bądź w dniach 15-17 lipca 2019 r. (w godz. 9:00-14:00) do pok. 202 w Instytucie Matematycznym UWr (tuż obok wejścia do Instytutu od strony parkingu). Nie musisz tego robić osobiście, ale osoba, którą poprosisz o złożenie dokumentów, musi posiadać stosowne pełnomocnictwo. Należy też pamiętać, że gdy dokumenty są wysyłane (pocztą czy przez kuriera), to wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii świadectwa dojrzałości oraz ewentualnie innych wymaganych dokumentów (np. zaświadczenia dot. olimpiady).

Jeżeli kandydat nie złoży wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, uznaje się, że zrezygnował on z ubiegania się o przyjęcie na studia na Wydziale.

Zakończenie rekrutacji

Zakończenie rekrutacji

Następnie Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadza proces rekrutacji wśród kandydatów, którzy dostarczyli o czasie komplet dokumentów i w dniu 18 lipca 2019 r. ogłasza w systemie rekrutacyjnym IRK listę osób przyjętych na studia.

W przypadku, gdy przyjętych zostanie mniej osób, niż wynosi limit miejsc (a miejsc jest 200), Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłasza w dniu 18 lipca 2019 r. II listę osób do przyjęcia na studia (oraz ew. II listę rezerwową) i powtórnie przeprowadza procedurę rekrutacyjną. Osoby z tej listy muszą skutecznie dostarczyć dokumenty w dniach 19 lipca bądź 22 lipca 2019 r., a lista osób przyjętych na studia w II turze rekrutacji pojawia się w dniu 23 lipca 2019 r.

Teoretycznie możliwa jest jeszcze III tura rekrutacji (w przypadku, gdy są jeszcze wolne miejsca). Wówczas w dniu 23 lipca 2019 r. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłasza III listę osób do przyjęcia na studia do wyczerpania limitu miejsc. Osoby z tej listy muszą skutecznie dostarczyć dokumenty w dniach 24-25 lipca 2019 r., a lista osób przyjętych na studia w III turze rekrutacji pojawia się do dnia 26 lipca 2019 r.

Elektroniczna legitymacja studencka

Elektroniczna legitymacja studencka

Kandydaci przyjęci na studia zobowiązani są do wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką na indywidualne konto rekrutacyjne w IRK (to samo, na które w IRK dokonano opłaty rekrutacyjnej), w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia statusu – „kandydat przyjęty”. W tytule wpłaty należy wpisać: opłata za wydanie elektronicznej legitymacji. Opłata za legitymację winna być dokonana w systemie gwarantującym jak najszybszy jej wpływ na indywidualne konto rekrutacyjne w IRK.

Kandydaci, którzy studiują w Uniwersytecie Wrocławskim i podejmują kolejny kierunek studiów nie wnoszą opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką, natomiast zobowiązani są do potwierdzenia na indywidualnym koncie IRK faktu posiadania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Kontakt

Kontakt

Instytut Matematyczny

pl. Grunwaldzki 2/4

50-384 Wrocław

rekrutacja@math.uni.wroc.pl

Dziekanat

ul. Joliot-Curie 15

50-383 Wrocław

71 375 7895

Masz pytanie? Zadaj je nam