Strona główna

Terminy i zasady rekrutacji

3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) – rekrutacja w lutym 2020 r.

3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) – rekrutacja w lutym 2020 r.

Limit przyjęć na I rok 3-letnich studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka w lutym 2020 r. wynosi 100 osób.

Zasady rekrutacji na studia studia licencjackie na kierunku matematyka znajdziesz tutaj.

Jako uzupełnienie powyższych zasad trzeba dodać, że cudzoziemcy zdają egzamin wstępny w formie pisemnego testu kwalifikacyjnego (trwającego 3 godziny). Zakres egzaminu: matematyka poziom polskiej szkoły średniej.

Przykład testu kwalifikacyjnego: zadania i odpowiedzi. Informacje o terminie i miejscu testu kwalifikacyjnego znajdują się poniżej.

Teraz możesz zapoznać się z procedurą rekrutacji krok po kroku i dowiedzieć się, co musisz zrobić, by dostać się na matematykę.

Rejestracja elektroniczna

Rejestracja elektroniczna

Najpierw musisz zalogować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). W tym celu należy założyć tam konto oraz uzupełnić niezbędne dane osobowe. W trakcie procesu rejestracji zostaje wygenerowany przez system indywidualny numer konta bankowego, na które należy wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł. Najlepiej zrobić to odpowiednio wcześniej (osobom, które będą wpłacały pieniądze późno, radzimy by uczyniły to bezpośrednio w oddziale Santander Bank Polska). Osoby, które wniosą opłatę po terminie, a także te, których wpłaty nie zostaną na czas zaksięgowane na koncie UWr, nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

System rejestracji elektronicznej zostanie otworzony w dniu 13 stycznia 2020 r., natomiast zamknięty będzie w dniu 31 stycznia 2020 r. o godz. 23:59, będzie to też ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej.

Uwaga! Nie wolno wpłacać pieniędzy, posługując się numerem konta, który otrzymała inna osoba!

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne

Jeżeli jesteś cudzoziemcem, to przystępujesz do testu kwalifikacyjnego, który odbędzie się w dniu 7 lutego 2020 r. o godz. 10:00 w Instytucie Matematycznym UWr przy pl. Grunwaldzkim 2/4 w sali A.

Teraz pozostaje tylko czekać. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna intensywnie pracuje, ustalając listy zakwalifikowanych.

W dniu 7 lutego 2020 r. w systemie rekrutacyjnym IRK (na indywidualnych kontach kandydatów) pojawi się lista osób zakwalifikowanych (tzn. kto jest na tej liście i dostarczy dokumenty – zostanie przyjęty na studia). Ogłoszona zostanie też lista rezerwowa. Lista zakwalifikowanych zostanie wywieszona w Instytucie Matematycznym UWr.

Uwaga! Musisz sam sprawdzić, czy jesteś na liście zakwalifikowanych! By pomóc Ci w wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości, dostępny będzie specjalny numer telefoniczny: 71 375 74 94 oraz adres mailowy: ewa.lamch(at)uwr.edu.pl.

Składanie dokumentów

Składanie dokumentów

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany, to nadszedł czas dostarczenia następujących dokumentów (nie dotyczy osób z zagraniczną maturą, które obowiązuje inna lista dokumentów):

  • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK i podpisane przez kandydata,
  • kserokopia świadectwa dojrzałości i oryginał do wglądu lub kserokopia potwierdzona notarialnie,
  • ew. kserokopie zaświadczeń o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego i oryginały do wglądu lub kserokopie potwierdzone notarialnie,
  • w przypadku kandydatów z maturą międzynarodową 2019 oraz absolwentów szkół średnich zagranicznych z 2019 r. – zaświadczenie ze szkoły, przetłumaczone na język polski, o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku.

Uwaga! Dokumenty te należy skutecznie dostarczyć (liczy się data wpłynięcia dokumentów) w dniach 10-11 lutego 2020 r. (w godz. 8:00-13:00) do pok. 303 (bądź pok. 202 – stosowna informacja będzie dostępna na miejscu) w Instytucie Matematycznym UWr. Nie musisz tego robić osobiście, ale osoba, którą poprosisz o złożenie dokumentów, musi posiadać stosowne pełnomocnictwo. Tak krótki termin wymusza w zasadzie składanie dokumentów w siedzibie Komisji, ale gdyby ktoś zaryzykował kuriera, to musi pamiętać, że gdy dokumenty są wysyłane (pocztą czy przez kuriera), to wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii świadectwa dojrzałości oraz ewentualnie innych wymaganych dokumentów (np. zaświadczenia dot. olimpiady).

Jeżeli kandydat nie złoży wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, uznaje się, że zrezygnował on z ubiegania się o przyjęcie na studia na Wydziale.

Jeśli okaże się, że liczba osób, które złożyły dokumenty, jest mniejsza od limitu przyjęć, to w dniu 12 lutego 2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w Instytucie Matematycznym UWr, pok. 303, odczytana zostanie lista rezerwowa studentów, którzy nie zostali wcześniej zakwalifikowani. Osoby z tej listy, które będą wówczas obecne z kompletem dokumentów, zostaną przyjęte na studia (w kolejności wyczytywania, do wypełnienia limitu).

Zakończenie rekrutacji

Zakończenie rekrutacji

Następnie Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadza proces rekrutacji wśród kandydatów, którzy dostarczyli o czasie komplet dokumentów i w dniu 13 lutego 2020 r. ogłasza w systemie rekrutacyjnym IRK listę osób przyjętych na studia.

Elektroniczna legitymacja studencka

Elektroniczna legitymacja studencka

Kandydaci przyjęci na studia zobowiązani są do wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką na indywidualne konto rekrutacyjne w IRK (to samo, na które w IRK dokonano opłaty rekrutacyjnej), w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia statusu – „kandydat przyjęty”. W tytule wpłaty należy wpisać: opłata za wydanie elektronicznej legitymacji. Opłata za legitymację winna być dokonana w systemie gwarantującym jak najszybszy jej wpływ na indywidualne konto rekrutacyjne w IRK.

Kandydaci, którzy studiują w Uniwersytecie Wrocławskim i podejmują kolejny kierunek studiów nie wnoszą opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką, natomiast zobowiązani są do potwierdzenia na indywidualnym koncie IRK faktu posiadania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Kontakt

Kontakt

Instytut Matematyczny

pl. Grunwaldzki 2/4

50-384 Wrocław

rekrutacja@math.uni.wroc.pl

Dziekanat

ul. Joliot-Curie 15

50-383 Wrocław

71 375 7895

Masz pytanie? Zadaj je nam