Strona główna

Terminy i zasady rekrutacji

3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) – rekrutacja w lecie 2017 r.

3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) – rekrutacja w lecie 2017 r.

Limit przyjęć na I rok 3-letnich studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka w lecie 2017 r. wynosi 220 osób.

Zasady rekrutacji na studia studia licencjackie na kierunku matematyka znajdziesz tutaj.

Jako uzupełnienie powyższych zasad trzeba dodać, że osoby ze „starą” maturą (zdawaną przed 2005 rokiem) zdają egzamin wstępny w formie pisemnego testu kwalifikacyjnego (trwającego 3 godziny).

Osoby legitymujące się świadectwem maturalnym wydanym poza granicami Polski przyjmowane są na studia na podstawie konkursu świadectw maturalnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna składa się z dwóch części: pisemnego testu kwalifikacyjnego (tego samego, co powyżej) oraz rozmowy prowadzonej w oparciu o test. W przypadku, gdy liczba osób, które pomyślnie zaliczą test nie przekracza limitu miejsc dla kandydatów posiadających świadectwo maturalne wydane poza granicami Polski, drugiej części rozmowy nie przeprowadza się.

Przykład testu kwalifikacyjnego: zadania i odpowiedzi. Informacje o terminie i miejscu testu kwalifikacyjnego znajdują się poniżej.

Teraz możesz zapoznać się z procedurą rekrutacji krok po kroku i dowiedzieć się, co musisz zrobić, by dostać się na matematykę.

Rejestracja elektroniczna

Rejestracja elektroniczna

Najpierw musisz zarejestrować się elektronicznie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). W tym celu należy założyć tam konto oraz uzupełnić niezbędne dane osobowe. W trakcie procesu rejestracji zostaje wygenerowany przez system indywidualny numer konta bankowego, na które należy wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł. Najlepiej zrobić to odpowiednio wcześniej (osobom, które będą wpłacały pieniądze późno, radzimy by uczyniły to bezpośrednio w oddziale BZ WBK). Osoby, które wniosą opłatę po terminie, a także te, których wpłaty nie zostaną na czas zaksięgowane na koncie UWr, nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

System rejestracji elektronicznej zostanie otworzony 1 kwietnia 2017 r., natomiast zamknięty będzie w dniu 6 lipca 2017 r. o godz. 23:59, będzie to też ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej.

Uwaga! Nie wolno wpłacać pieniędzy, posługując się numerem konta, który otrzymała inna osoba!

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne

Jeżeli zdawałeś "starą" maturę lub legitymujesz się świadectwem dojrzałości wydanym poza granicami Polski (por. informacja na początku strony), przystępujesz do testu kwalifikacyjnego, który odbędzie się w dniu 10 lipca 2017 r. o godz. 10:00 w Instytucie Matematycznym UWr przy pl. Grunwaldzkim 2/4 w sali HS.

Teraz pozostaje tylko czekać. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna intensywnie pracuje, ustalając listy kandydatów do przyjęcia na studia.

W dniu 11 lipca 2017 r. w systemie rekrutacyjnym IRK (na indywidualnych kontach kandydatów) pojawi się lista osób do przyjęcia na studia (tzn. kto jest na tej liście i dostarczy dokumenty – zostanie przyjęty na studia). Ogłoszona zostanie też lista rezerwowa. Obie listy zostaną wywieszone w Instytucie Matematycznym UWr.

Uwaga! Musisz sam sprawdzić, czy jesteś na liście kandydatów do przyjęcia na studia! By pomóc Ci w wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości, dostępny będzie specjalny numer telefoniczny: 71 375 74 94 oraz adres mailowy: ewa.lamch(at)uwr.edu.pl.

Składanie dokumentów

Składanie dokumentów

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia, to nadszedł czas dostarczenia następujących dokumentów (nie dotyczy osób z zagraniczną maturą, które obowiązuje inna lista dokumentów):

  • kserokopia świadectwa dojrzałości i oryginał do wglądu lub kserokopia potwierdzona notarialnie,
  • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia i oryginał do wglądu lub kserokopia potwierdzona notarialnie,
  • kwestionariusz osobowy, wydrukowany z systemu rejestracji elektronicznej i podpisany przez kandydata,
  • ew. oryginały zaświadczeń o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego,
  • jedna fotografia, zgodna z opisanymi tutaj wymaganiami,

Uwaga! Dokumenty te należy skutecznie dostarczyć (liczy się data wpłynięcia dokumentów) w dniach 12-14 lipca 2017 r. bądź 17 lipca 2017 r. (w godz. 9-14) do Instytutu Informatyki UWr do sali 4 (bądź do pok. 303 w Instytucie Matematycznym UWr, jeśli we wspomnianej wcześniej sali nikogo nie będzie). Nie musisz tego robić osobiście, ale osoba, którą poprosisz o złożenie dokumentów, musi posiadać stosowne pełnomocnictwo. Należy pamiętać, że gdy dokumenty są wysyłane, niezbędne jest notarialne potwierdzenie kserokopii – Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna nie ma obecnie prawa przyjąć oryginału świadectwa, a zwykłe kserokopie świadectwa i dowodu nie wystarczą.

Jeżeli kandydat nie złoży wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, uznaje się, że zrezygnował on z ubiegania się o przyjęcie na studia na Wydziale.

Zakończenie rekrutacji i ew. dalsze tury

Zakończenie rekrutacji i ew. dalsze tury

Następnie Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadza proces rekrutacji wśród kandydatów, którzy dostarczyli o czasie komplet dokumentów i w dniu 18 lipca 2017 r. ogłasza w systemie rekrutacyjnym IRK listę osób przyjętych na studia.

W przypadku, gdy przyjętych zostanie mniej osób, niż wynosi limit miejsc (a miejsc jest 220), Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłasza w dniu 18 lipca 2017 r. II listę osób do przyjęcia na studia (oraz ew. II listę rezerwową) i powtórnie przeprowadza procedurę rekrutacyjną. Osoby z tej listy muszą skutecznie dostarczyć dokumenty w dniach 19-21 lipca 2017 r., a lista osób przyjętych na studia w II turze rekrutacji pojawia się w dniu 24 lipca 2017 r.

Teoretycznie możliwa jest jeszcze III tura rekrutacji (w przypadku, gdy są jeszcze wolne miejsca). Wówczas w dniu 24 lipca 2016 r. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłasza III listę osób do przyjęcia na studia do wyczerpania limitu miejsc. Osoby z tej listy muszą skutecznie dostarczyć dokumenty w dniach 25-26 lipca 2017 r., a lista osób przyjętych na studia w III turze rekrutacji pojawia się do dnia 27 lipca 2017 r.

Elektroniczna legitymacja studencka

Elektroniczna legitymacja studencka

Kandydaci przyjęci na studia zobowiązani są do wniesienia opłaty, w kwocie 17 zł, za Elektroniczną Legitymację Studencką na indywidualne konto rekrutacyjne w IRK (to samo, na które w IRK dokonano opłaty rekrutacyjnej), w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia statusu – „kandydat przyjęty”. W tytule wpłaty należy wpisać: opłata za wydanie elektronicznej legitymacji. Opłata za legitymację winna być dokonana w systemie gwarantującym jak najszybszy jej wpływ na indywidualne konto rekrutacyjne w IRK.

Kandydaci, którzy studiują w Uniwersytecie Wrocławskim i podejmują kolejny kierunek studiów nie wnoszą opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką, natomiast zobowiązani są do potwierdzenia na indywidualnym koncie IRK faktu posiadania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Kontakt

Kontakt

Instytut Matematyczny

pl. Grunwaldzki 2/4

50-384 Wrocław

rekrutacja@math.uni.wroc.pl

Dziekanat

ul. Joliot-Curie 15

50-383 Wrocław

71 375 7895

Masz pytanie? Zadaj je nam