Content
INSTYTUT MATEMATYCZNY
 
dot
logo  
 
dot dot

 
dot dot
dot  
dot
dot
Studia
dot
Studenci
dot
Forum IM
dot
Aktualności
dot
Praca
dot
Popularyzacja matematyki
dot
 
dot
Instytut
dot
Badania i seminaria naukowe
dot
Redagujemy
dot
Biblioteka
dot
Nasze sukcesy
dot
Linki
dot
 
 
Szybki dostęp:
dot
E-learning
MathSciNet
Poczta  Webmail
USOSweb
 
Nowa poczta
(Zimbra)
dot
dot
 
 
Współpracujemy z:
dot

 
dot
dot

Informacje dla studentów pierwszego roku
studiów pierwszego stopnia (licencjackich),
rozpoczynających naukę w lutym.

opiekun roku: dr Jan Kraszewski

Aktualności

Informacje o studiach

Pierwszy rok (jesienni)Poczytaj blog prof. Ewy Damek.

Zadaj pytanie opiekunowi roku na forum studenckim.Zasady zaliczeń


 1. Decyzje dotyczące studentów I roku matematyki, przyjętych w rekrutacji śródrocznej w lutym, którzy kończą I semestr i nie zaliczyli przynajmniej jednego z obowiązkowych przedmiotów.

 2. Decyzje dotyczące studentów I roku matematyki, którzy kończą II semestr i nie zaliczyli przynajmniej jednego z obowiązkowych przedmiotów.

 3. Informacja o zapisywaniu się na zajęcia dla studentów, którzy nie zaliczyli pewnych przedmiotów.

 4. Ogólnouniwersyteckie zasady zaliczania języków obcych.
Organizacja studiów


Organizacja studiów jest oparta na systemie punktowym, w którym do ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia należy zebrać odpowiednią liczbę punktów za przedmioty obowiązkowe i za przedmioty, które student wybiera sam. Część wymaganej liczby punktów studenci mogą zdobywać za przedmioty niekierunkowe oraz, za zgodą Dziekana, za zajęcia prowadzone na innym wydziale i uczelni. Prócz zajęć typowo akademickich, w ofercie studiów znajdują się również tzw. kursy narzędzi informatycznych oraz kursy zawodowe. Ich zadaniem jest nauczenie studentów narzędzi aktualnie używanych w praktyce informatycznej, w praktyce sfery ekonomiczno-finansowej czy umiejętności praktycznych przydatnych w pracy nauczyciela.

Punkty otrzymuje się zaliczając przedmioty obowiązkowe i przedmioty, które student sam wybiera w czasie studiowania. Ogólne zasady systemu punktowego ECTS (European Credit Transfer System), na którym oparty jest system punktowy, określają przeciętną liczbę 30 punktów na semestr. Aby ukończyć studia pierwszego stopnia, student powinien zdobyć 171 punktów. Po zaliczeniu szóstego semestru, student otrzymuje dodatkowo 5 punktów ECTS za przygotowanie pracy licencjackiej i 4 punkty ECTS za zdany egzamin dyplomowy.

Przedmioty prowadzone dla studentów pierwszego roku:


Semestr pierwszy (letni)
 • Matematyka elementarna
 • Analiza matematyczna 1A
 • Algebra liniowa 1A
 • Kombinatoryka i elementy rachunku prawdopodobieństwa B
 • Wstęp do matematyki A
 • Wprowadzenie do laboratorium komputerowego
Semestr drugi (zimowy)
 • Analiza matematyczna 2A
 • Algebra liniowa 2A
 • Kombinatoryka i elementy rachunku prawdopodobieństwa A
 • Wstęp do matematyki B
 • Inne przedmioty do wyboru dla pierwszego roku
Wykłady oznaczone literą A są bardziej elementarne, a literą B bardziej zaawansowane. Nie można otrzymać równocześnie punktów za ten sam przedmiot zaliczony na obu poziomach A i B.

Na początku...


...każdy zdaje test kwalifikacyjny. Oto testy z ostatnich lat:
2007   pytania,  odpowiedzi
2008   pytania,  odpowiedzi
2009   pytania,  odpowiedzi
2010   pytania,  odpowiedzi  (luty)        pytania,  odpowiedzi  (październik)
2011   pytania,  odpowiedzi  (luty)        pytania,  odpowiedzi  (wrzesień)
2012   pytania,  odpowiedzi  (luty)        pytania,  odpowiedzi  (wrzesień)
2013   pytania,  odpowiedzi  (luty)        pytania,  odpowiedzi  (wrzesień)
2014   pytania,  odpowiedzi  (luty)        pytania,  odpowiedzi  (wrzesień)
2015   pytania,  odpowiedzi  (luty)        pytania,  odpowiedzi  (wrzesień)

Student, który zda ten test, zostaje zwolniony z obowiązku zaliczania Matematyki elementarnej, a student, który nie zda testu, musi zaliczyć Matematykę elementarną. Poza tym każdy musi zapisać się na wykłady Analiza matematyczna 1A i Algebra liniowa 1A. Ponadto każdy student musi zapisać się na co najmniej jeden spośród wykładów: Wstęp do matematyki A, Kombinatoryka i elementy rachunku prawdopodobieństwa B.

Co ważne, niezależnie od tego, czy student wybierze nurt A, czy B, otrzyma pełnowartościową wiedzę i nie będzie miał żadnych formalnych ograniczeń przy późniejszym wyborze specjalności.

Zaliczanie semestrów


Aby zaliczyć pierwszy semestr należy zdobyć 27 punktów ECTS oraz zaliczyć przedmioty:
 • Matematyka elementarna (o ile student nie został zwolniony z obowiązku zaliczania tego przedmiotu),
 • Wstęp do matematyki A lub Kombinatoryka i elementy rachunku prawdopodobieństwa B,
 • Analiza matematyczna 1,
 • Algebra liniowa 1.
Aby zaliczyć drugi semestr należy zdobyć 60 punktów ECTS (łącznie z semestrem pierwszym) oraz zaliczyć przedmioty:
 • Analiza matematyczna 2,
 • Algebra liniowa 2,
 • Kombinatoryka i elementy rachunku prawdopodobieństwa,
 • Wstęp do matematyki.
Proszę zapoznać się z programem studiów i zasadami zaliczeń - tam podane są zasady zaliczania semestrów, jeżeli nie zostały spełnione powyższe warunki.

Proszę przede wszystkim przeczytać, kiedy student zostaje skreślony z listy studentów.


Powrót do początku strony.
 
dot
 
 
STRONA GŁÓWNA  |   SZUKAJ  |  

pl. Grunwaldzki 2/4,   50-384 Wrocław   POLSKA
tel.: (+48) 71 37 57 401,  e-mail: dyrekcja@math.uni.wroc.pl